โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 11

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๑๑
๑.๙ ประโยชน
ที่
คาดว
าจะได
รั
๑.๙.๑สร
างเครื
อข
ายชุ
มชนชาวกะเหรี่
ยงที่
มี
ส
วนร
วมในการจั
ดการองค
ความรู
และถ
ายทอดวั
ฒนธรรม
ด
านภาษาและการแสดงศิ
ลปะพื้
นบ
านชาวกะเหรี่
ยง (รํ
าตง)
๑.๙.๒ เพิ่
มจํ
านวนเยาวชนที่
มี
ความรู
ความเข
าใจสามารถใช
ภาษากะเหรี่
ยง และสามารถพั
ฒนา
ความสามารถด
านภาษาเขี
ยนมากขึ้
๑.๙.๓ เยาวชนเข
าใจและรั
บรู
คุ
ณค
าของวั
ฒนธรรมพื้
นบ
านมากขึ้
๑.๑๐ ผลที่
คาดว
าจะได
รั
๑.๑๐.๑. รายงานการศึ
กษาการฟ
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมกะเหรี่
ยงตะวั
นตกจากชุ
มชนทั้
ง ๓พื้
นที่
๑.๑๐.๒. หลั
กสู
ตรการเรี
ยนสอนภาษากะเหรี่
ยง ๑๒๐ ชั่
วโมง เน
นการเขี
ยนภาษากะเหรี่
ยง และบท
เพลงรํ
าตงภาษากะเหรี่
ยง-ภาษาไทย และแผ
นบั
นทึ
กเสี
ยงบทเพลงรํ
าตง จาก ๓ ชุ
มชน
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...76
Powered by FlippingBook