โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 3

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๓
สารบั
เรื่
อง หน
บทคั
ดย
กิ
ตติ
กรรมประกาศ
บทที่
๑บทนํ
บทที่
๒ การทบทวนแนวคิ
ดและงานวิ
จั
ยที่
เกี่
ยวข
อง
๑๒
บทที่
๓ วิ
ธี
ดํ
าเนิ
นการวิ
จั
๒๓
บทที่
๔บริ
บทของประวั
ติ
ศาสตร
ชุ
มชน และชาติ
พั
นธุ
๔๒
บทที่
๕ภาษาและการรั
บรู
ความหมายของ “ความเป
นกะเหรี่
ยง”
๔๗
บทที่
๖ การรํ
าตงกั
บการนํ
าเสนอทางอั
ตลั
กษณ
๕๐
บทที่
๗บทสรุ
:
การสร
างพื้
นที่
ทางวั
ฒนธรรม
๗๐
บรรณานุ
กรม
๗๕
ภาคผนวก
๗๗
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...76
Powered by FlippingBook