โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 76

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๗๖
สิ
ริ
พร สมบู
รณ
บู
รณะ. ๒๕๓๖.
วิ
ถี
ชี
วิ
ตคนใน “ชุ
มชนชายขอบ” ของสั
งคมเมื
อง : กรณี
ศึ
กษาคนคุ
ยขยะใน
ชุ
มชนกองขยะชานเมื
อง.
วิ
ทยานิ
พนธ
ปริ
ญญามหาบั
ณฑิ
ต สาขามานุ
ษยวิ
ทยา คณะสั
งคมวิ
ทยาและ
มานุ
ษยวิ
ทยา มหาวิ
ทยาลั
ยธรรมศาสตร
.
สมชาย ศรี
สุ
ข. ๒๕๔๔. บทบาทหน
าที่
ผู
บริ
หารกั
บการอนุ
รั
กษ
วั
ฒนธรรมและวรรณกรรมท
องถิ่
น อํ
าเภอ
สั
งขละบุ
รี
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
.
อภิ
ญญา เฟ
องฟู
สกุ
ล. ๒๕๔๓. “พื้
นที่
ในทฤษฎี
ทางสั
งคมศาสตร
,” ใน
สั
งคมศาสตร
.
(เชี
ยงใหม
:คณะ
สั
งคมศาสตร
มหาวิ
ทยาลั
ยเชี
ยงใหม
) ๑๒ (๒).
Friedman, Jonathan. ๑๙๙๔.
Cultural Identity andGlobal Process
. ThousandOak: Sage.
Gupta, Akhil and Ferguson, James. ๑๙๙๗. “Beyond ‘culture’: space, identity, and the politics
of difference,” in their
Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology,
Durham and London: DukeUniversity Press.
Hall, Stuart. ๑๙๙๗.
Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.
London; ThounsandOak, Calif: Sage in associationwith theOpenUniversity.
Moore, Donald. ๑๙๙๓. ‘Contesting Terrain in Zimbabwe’s Eastern Highlands: Political
Ecology, Ethnography and Peasant Resource Struggles,’
Economic Geography.
๖๙: ๔.
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 76
Powered by FlippingBook