โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 5

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๕
จํ
านวนประชากรกะเหรี่
ยงประมาณ 3.7 ล
านคน ส
วนในประเทศไทยมี
ประชากรกะเหรี่
ยงประมาณ 5 แสนคน
ชาวกะเหรี่
ยงในประเทศไทยแบ
งออกเป
นกะเหรี่
ยงที่
อาศั
ยอยู
ในประเทศไทยเป
น เวลาช
านานมาแล
ว และ
บางส
วนได
ผสมกลมกลื
นกั
บคนไทยทั่
วไป ส
วนใหญ
เป
นกลุ
มกะเหรี่
ยงโปว
หรื
อโผล
ง (Pwo/Phlong) กั
บกลุ
กะเหรี่
ยงสะกอหรื
อปากะญอ (Sgaw/Paganyaw)
ชื่
อและความหมายของกะเหรี่
ยง หรื
อ “ปกาเกอะญอ” โดยคํ
านี้
มี
ความหมายคื
อ ปกา แปลว
า เรา,
พวกเรา ส
วนคํ
าว
า เกอะญอ แปลว
า คน, มนุ
ษย
หรื
อ เรี
ยบง
าย สมาถะ ดั
งนั้
นเมื่
อแปลโดยรวมจะมี
ความหมายว
า เราเป
นคน เป
นมนุ
ษย
เป
นคนที่
เรี
ยบง
ายและสมาถะ ซึ่
งมี
หลายคนมองว
า คนปกาเกอะญอเป
คนรั
กสงบ และเป
น “ปราชญ
แห
งขุ
นเขา” (วุ
ฒิ
และคณะ 2545: 4) นอกจากนี้
ชาวปกาเกอะญอยั
งขึ้
นชื่
“ความเป
นคนรั
กป
า” และ “ชอบอาศั
ยอยู
กั
บธรรมชาติ
” ทํ
าให
วิ
ถี
ชี
วิ
ตหรื
อวั
ฒนธรรมของปกาเกอะญอมี
ความสั
มพั
นธ
กั
บป
าและธรรมชาติ
ตลอดจนมี
พิ
ธี
กรรมที่
แฝงเรื่
องของจารี
ตในการใช
ชี
วิ
ตร
วมกั
นกั
บธรรมชาติ
ของพวกเขา ดั
งที่
ผู
ให
ข
อมู
ลท
านหนึ่
งพู
ดว
า “ชาวปกาเกอะญอถื
อว
า การที่
จะทํ
าอะไรก็
ต
องเคารพธรรมชาติ
ก
อนทํ
าอะไรก็
ตาม เช
น การทํ
าไร
ก็
ต
องทํ
าพิ
ธี
ก
อนและต
องมี
ผู
อาวุ
โสไปขออนุ
ญาตเจ
าป
าเจ
าเขา โดยมี
พิ
ธี
เลี้
ยง
ผี
กั
นก
อนที่
จะเริ่
มทํ
าการปลู
ก ซึ่
งแสดงให
เห็
นว
า ความเชื่
อในสมั
ยก
อนนั้
นละเอี
ยดอ
อนและ ‘นั
บถื
อธรรมชาติ
มาก”
ดั
งนั้
น โครงการวิ
จั
ยในการฟ
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมกะเหรี่
ยงภาคตะวั
นตกในครั้
งนี้
ต
องการนํ
าเสนอ
มุ
มมองทางด
านอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
(ethnic identities) เป
นสํ
าคั
ญ เนื่
องจากในป
จจุ
บั
นอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
ไม
ได
มองในลั
กษณะที่
ผู
กติ
ดอยู
กั
บพื้
นที่
แบบตายตั
ว แต
ทว
า อั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
สามารถมองใน
ลั
กษณะที่
เป
น “ยุ
ทธวิ
ธี
” ในการนํ
าเสนอตั
วเองของกลุ
มชนต
างๆ ที่
เลื่
อนไหลไปตามเงื่
อนไข สภาวการณ
และ
ผลประโยชน
ที่
เปลี่
ยนแปลงไปอย
างต
อเนื่
องการศึ
กษาเรื่
องอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
ในป
จจุ
บั
นจึ
งมี
แนวโน
มที่
จะ
ศึ
กษาถึ
งการนํ
าเสนออั
ตลั
กษณ
ของกลุ
มชาติ
พั
นธุ
ท
ามกลางความสั
มพั
นธ
เชิ
งอํ
านาจที่
เปลี่
ยนแปลงไปอย
าง
ต
อเนื่
อง และการศึ
กษาอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
หรื
อความเป
นกลุ
มสั
มพั
นธ
เชื่
อมโยงกั
บการเป
ดพื้
นที่
ทางสั
งคม
ให
กั
บกลุ
มชาติ
พั
นธุ
(ยศ สั
นตสมบั
ติ
, ๒๕๕๑: ๑๓)
แนวคิ
ดที่
สามารถนํ
าเอามาใช
ในการอธิ
บายเรื่
องการนํ
าเสนอตั
วตนทางชาติ
พั
นธุ
ผ
านการฟ
นฟู
ภาษา
และวั
ฒนธรรมกะเหรี่
ยงสามารถทํ
าความเข
าใจผ
านแนวคิ
ดเรื่
อง “การสร
างพื้
นที่
ทางสั
งคม” (placemaking)
ที่
ต
องการมองว
าท
ามกลางการเปลี่
ยนแปลงของชุ
มชน กลุ
มชาติ
พั
นธุ
กะเหรี่
ยงในชุ
มชนมี
วิ
ธี
การอย
างไรในการ
ทํ
าความเข
าใจ นํ
าเสนอและสร
างความเป
นชุ
มชนในรู
ปแบบใหม
ๆ เช
น ชุ
มชนชาวกะเหรี่
ยงในเขตเมื
อง และใน
ชุ
มชนบนพื้
นที่
สู
งตามพื้
นที่
ต
างๆ อาทิ
เชี
ยงใหม
ตาก และกาญจนบุ
รี
เป
นต
น กลุ
มชาติ
พั
นธุ
กะเหรี่
ยงได
สร
าง
และนํ
าเสนออั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
ในกลุ
มชาวกะเหรี่
ยงของตนเองอย
างไร?
งานศึ
กษาที่
แสดงให
เห็
นการปรั
บตั
วของกลุ
มชาติ
พั
นธุ
เช
นงานของทวิ
ช จตุ
วรพิ
ทั
กษ
(๒๕๓๘)
กล
าวถึ
ง การสื
บทอดความเป
นชาติ
พั
นธุ
ที่
แสดงออกในบริ
บทของพิ
ธี
กรรมนั้
นสะท
อนถึ
งพลั
งของพิ
ธี
กรรมใน
ฐานะการปรั
บตั
วทางวั
ฒนธรรมในสถานการณ
ที่
ชุ
มชนไร
อํ
านาจในการจั
ดการทรั
พยากร และขณะเดี
ยวกั
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...76
Powered by FlippingBook