โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 7

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๗
ของขวั
ญชี
วั
น บั
วแดง (๒๕๔๑) เรื่
อง “การเปลี่
ยนแปลงวิ
ถี
การดํ
ารงชี
วิ
ตของชุ
มชนกะเหรี่
ยง: กรณี
ศึ
กษา
หมู
บ
านในอํ
าเภอแม
แจ
ม จั
งหวั
ดเชี
ยงใหม
ดั
งนั้
น การให
ความสํ
าคั
ญกั
บประเด็
นศึ
กษาทางด
านอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
ที่
งานศึ
กษาวิ
จั
ยชิ้
นนี้
ต
องการนํ
าเสนอผ
านภาษาและวั
ฒนธรรมจะช
วยเป
ดมุ
มมองต
อการทํ
าความเข
าใจการดํ
ารงชี
วิ
ตและการ
เปลี่
ยนแปลงทางสั
งคม วั
ฒนธรรม รวมถึ
งตั
วตนของกลุ
มชาติ
พั
นธุ
กะเหรี่
ยง ดั
งเช
นในมุ
มมองที่
เน
นย้ํ
าโดย
Keyes (๑๙๗๙) นั
กมานุ
ษยวิ
ทยาชาวอเมริ
กั
นที่
เน
นประเด็
นเรื่
องอั
ตลั
กษณ
และความเป
นชาติ
พั
นธุ
ผ
านการตั้
คํ
าถามเกี่
ยวกั
บความสั
มพั
นธ
ระหว
าง “ภาษา” กั
บการกํ
าหนดความเป
นชาติ
พั
นธุ
ซึ่
ง Keyes ได
ศึ
กษาชาว
กะเหรี่
ยงบริ
เวณชายแดนไทย-พม
า โดยมี
ข
อค
นพบว
า ความเป
นชาติ
พั
นธุ
เป
นประเด็
นทางสั
งคมวั
ฒนธรรมที่
เกิ
ดจากการเชื่
อมโยงตั
วตนกั
บคนอื่
นๆ และวั
ฒนธรรมอื่
นๆ ที่
แตกต
างออกไป ดั
งนั้
น อั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
เป
นที่
มาของลั
กษณะทางวั
ฒนธรรมของกลุ
มชาติ
พั
นธุ
โดยความสั
มพั
นธ
ภายในกลุ
มกะเหรี่
ยงและระหว
างกลุ
ชาติ
พั
นธุ
ถู
กสร
างขึ้
นภายใต
บริ
บททางเศรษฐกิ
จระดั
บชาติ
พั
ฒนาการทางการเมื
อง และสถานการณ
ที่
เลื่
อนไหล
ไปมาอยู
ตลอดเวลา โดยสรุ
ป Keyes เสนอว
า อั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
ได
รั
บการนํ
าเสนอผ
านการแสดงออกทาง
วั
ฒนธรรมในหลายลั
กษณะ เช
น นิ
ยายปรั
มปรา ความเชื่
อทางศาสนา พิ
ธี
กรรม ประวั
ติ
ศาสตร
พื้
นบ
าน คติ
ธรรม และศิ
ลปะ เป
นต
น ดั
งนั้
น อั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
จึ
งทํ
าหน
าที่
เสมื
อนยุ
ทธวิ
ธี
ในการปรั
บตั
วของกลุ
มชาติ
พั
นธุ
ที่
ต
องเผชิ
ญหน
ากั
บประสบการณ
ทางสั
งคมบางอย
าง (Keyes, ๑๙๗๙ อ
างใน ยศ, อ
างแล
ว: ๒๔-๒๕)
๑.๒ วั
ตถุ
ประสงค
ในการวิ
จั
๑.๒.๑ เพื่
อจั
ดทํ
ากระบวนการเรี
ยนการสอนและบทเรี
ยนภาษากะเหรี่
ยงให
แก
เยาวชนชาวกะเหรี่
ยง
ภาคตะวั
นตก
๑.๒.๒ เพื่
อรวบรวมบั
นทึ
กบทเพลงและกระบวนการถ
ายทอดศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ
าน (รํ
าตง) แก
เยาวชนกะเหรี่
ยงภาคตะวั
นตก
๑.๒.๓ เพื่
อกระตุ
นความสนใจและเผยแพร
การถ
ายทอดและฟ
นฟู
ภาษาและศิ
ลปวั
ฒนธรรมกะเหรี่
ยง
๑.๓ คํ
าถามหลั
กในการวิ
จั
การดํ
าเนิ
นการฟ
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมกะเหรี่
ยงภาคตะวั
นตกผ
านกระบวนการเรี
ยนการสอนและ
บทเรี
ยนภาษากะเหรี่
ยง และกระบวนการถ
ายทอดศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ
าน (รํ
าตง) ให
แก
เยาวชนกะเหรี่
ยงได
สะท
อนบทเรี
ยนอย
างไร และผลที่
ได
รั
บสามารถส
งผลต
อการฟ
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมของกะเหรี่
ยง สามารถ
ช
วยในการนํ
าเสนอตั
วตนผ
านอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
อย
างไรบ
าง ท
ามกลางกระแสการเปลี่
ยนแปลงทางสั
งคม
และวั
ฒนธรรมในสั
งคมไทย
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...76
Powered by FlippingBook