โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 4

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๔
บทที่
บทนํ
๑.๑ ความเป
นมาของป
ญหาในการวิ
จั
จากการพั
ฒนาเศรษฐกิ
จและสั
งคมของชาติ
ที่
ผ
านมา ที่
ได
มุ
งเน
นนโยบายในการพั
ฒนาการเจริ
ญเติ
บโต
ทางเศรษฐกิ
จและโครงสร
างพื้
นฐานเป
นสํ
าคั
ญ และจากการเปลี่
ยนแปลงตามกระแสโลกาภิ
วั
ตน
ทํ
าให
สั
งคม
เกิ
ดการเปลี่
ยนแปลงจากการไหลเข
าทางวั
ฒนธรรมมาตะวั
นตก ซึ่
งเดิ
มเป
นสั
งคมลั
กษณะของพึ่
งพาอาศั
ยอยู
ร
วมกั
นในสั
งคมตามวิ
ถี
ดั้
งเดิ
ม กลั
บกลายเป
นสั
งคมในลั
กษณะทุ
นนิ
ยม ที่
มี
การแข
งขั
น การใช
และพึ่
งพา
เทคโนโลยี
เป
นป
จจั
ยในการดํ
าเนิ
นชี
วิ
ตประจํ
าวั
นมากขึ้
น อั
นส
งผลกระทบต
อการเปลี่
ยนแปลงทางวั
ฒนธรรม
สั
งคม และการดํ
ารงชี
วิ
ต โดยเฉพาะอย
างยิ่
งวิ
ถี
วั
ฒนธรรมของชาวกะเหรี่
ยงในประเทศไทย เยาวชนรุ
นใหม
ผู
เป
นเจ
าของวั
ฒนธรรมรุ
นหลั
งไม
สามารถพู
ดภาษาของตนเองได
ละเลยต
อการที่
จะดํ
ารงรั
กษาและสื
บทอด
วั
ฒนธรรมที่
ดี
งามบรรพบุ
รุ
ษ เกิ
ดความนิ
ยมเลี
ยนแบบวั
ฒนธรรมตามกระแสสั
งคมมากขึ้
น ทํ
าให
ขาดความรู
ความเข
าใจและเห็
นคุ
ณค
าในอั
ตลั
กษณ
ทางวั
ฒนธรรมของตนเอง
มติ
คณะรั
ฐมนตรี
เมื่
อวั
นที่
๓ สิ
งหาคม ๒๕๕๓ ได
ผ
านความเห็
นชอบแนวนโยบายในการฟ
นฟู
วิ
ถี
ชี
วิ
ชาวกะเหรี่
ยง ตามที่
กระทรวงวั
ฒนธรรมเสนอ ในเรื่
องของการพั
ฒนาการศึ
กษาประเพณี
วั
ฒนธรรมของชาว
กะเหรี่
ยง ดั
งนั้
น เพื่
อเป
นการเผยแพร
และถ
ายทอดวั
ฒนธรรมในระดั
บท
องถิ่
นของชาวกะเหรี่
ยงในประเทศไทย
โดยการพั
ฒนาความรู
ผ
านการเรี
ยนการสอนทางด
านภาษาและการร
องรํ
าตามวั
ฒนธรรมศิ
ลปะการแสดงพื้
นบ
าน
ให
แก
เยาวชนชาวกะเหรี่
ยง ในระดั
บพื้
นที่
ให
มี
ความรู
ความเข
าใจในอั
ตลั
กษณ
และได
ตระหนั
กถึ
งคุ
ณค
ความสํ
าคั
ญของวั
ฒนธรรมของตนเอง ซึ่
งจะเป
นการส
งเสริ
ม รั
กษา และสื
บทอดวั
ฒนธรรมของชาติ
และความ
หลากหลายทางวั
ฒนธรรมท
องถิ่
นภู
มิ
สั
งคมที่
เหมาะสมสอดรั
บกั
บการดํ
าเนิ
นชี
วิ
ตบนฐานทรั
พยากรภู
มิ
ป
ญญา
และวิ
ถี
วั
ฒนธรรมชุ
มชน โดยการให
มี
ส
วนร
วมของชุ
มชนในการอนุ
รั
กษ
วั
ฒนธรรมอั
นเปรี
ยบเสมื
อนรากฐานของ
ชาติ
ให
คงอยู
ตลอดไป จึ
งได
จั
ดทํ
าโครงการฟ
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมท
องถิ่
นภาคตะวั
นตกขึ้
นทั้
งนี้
เพื่
อเผยแพร
ความรู
และส
งเสริ
มการมี
ส
วนร
วมในการเฝ
าระวั
งและรั
กษาศิ
ลปะและวั
ฒนธรรมชาวกะเหรี่
ยง ให
มี
ความ
เข
มแข็
งทางวั
ฒนธรรมวิ
ถี
ชี
วิ
ตของชุ
มชนอย
างยั่
งยื
นต
อไป
การศึ
กษาด
านภาษากะเหรี่
ยงในโครงการภาษาศาสตร
ภาษากะเหรี่
ยง โดยภาควิ
ชาภาษาศาสตร
คณะ
อั
กษรศาสตร
จุ
ฬาลงกรณ
มหาวิ
ทยาลั
ย โครงการดั
งกล
าวพยายามเชื่
อมโยงการศึ
กษาวิ
จั
ยเกี่
ยวกั
บภาษาของ
กลุ
มชาติ
พั
นธุ
กะเหรี่
ยงกั
บการเปลี่
ยนแปลงสั
งคมวั
ฒนธรรมของพวกเขา โดยอธิ
บายว
า กะเหรี่
ยงเป
นกลุ
มชาติ
พั
นธุ
ที่
พู
ดภาษาตระกู
ลจี
น-ทิ
เบต (Sino-Tibetan) ชนพื้
นเมื
องดั้
งเดิ
มของเอเชี
ยตะวั
นออกเฉี
ยงใต
แผ
นดิ
นใหญ
ตั้
งถิ่
นฐานเป
นแนวยาวจากเหนื
อลงใต
ในเขตต
อแดนไทยพม
าตั้
งแต
สมั
ยก
อน ประวั
ติ
ศาสตร
ในประเทศพม
ามี
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...76
Powered by FlippingBook