โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 8

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๘
๑.๔ กรอบแนวคิ
แนวคิ
ดที่
ใช
ในการศึ
กษาครั้
งนี้
เน
นพิ
จารณามุ
มมองในเรื่
องของการรั
กษาและปรั
บเปลี่
ยนอั
ตลั
กษณ
ทาง
ชาติ
พั
นธุ
เพราะผู
คนต
างเลื
อกใช
อั
ตลั
กษณ
และวั
ฒนธรรมของตนเองเพื่
อการดํ
ารงชี
วิ
ต ประเด็
นเรื่
องของการ
ปรั
บเปลี่
ยนอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
จึ
งได
รั
บการพิ
จารณาให
ความสํ
าคั
ญเป
นอย
างมาก เพราะลั
กษณะทาง
วั
ฒนธรรมของชาติ
พั
นธุ
อาจมี
การเปลี่
ยนแปลง แต
ไม
ได
หมายถึ
งอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
จะเปลี่
ยนแปลงไปเสี
ทั้
งหมด การเปลี่
ยนแปลงทางชาติ
พั
นธุ
อาจเข
าใจได
ทั้
งในความหมายของการอ
างถึ
งการเป
นสมาชิ
กในกลุ
มที่
หลากหลายและแตกต
างไปตามบริ
บทของแต
ละท
องถิ่
แนวคิ
ดเรื่
อง “การประดิ
ษฐ
สร
างอั
ตลั
กษณ
” (Identity Construction) เพื่
อพยายามเข
าใจบทบาท
ของวั
ฒนธรรมในกระบวนการสร
าง/รื้
อถอนอั
ตลั
กษณ
ฟรี
ดแมนแบ
งมุ
มมองที่
มี
ต
อวั
ฒนธรรมหลายแบบ
มุ
มมองที่
สํ
าคั
ญต
อการทํ
าความเข
าใจแนวคิ
ดเรื่
องการสร
างอั
ตลั
กษณ
ในครั้
งนี้
แนวคิ
ดที่
สองนํ
ามาใช
คื
อแนวคิ
เรื่
อง “การตี
ความทางวั
ฒนธรรม” (Cultural Interpretation) เพื่
ออธิ
บายวั
ฒนธรรมในฐานะของสั
ญลั
กษณ
(Symbols) และความหมาย (Meaning) โดยกลุ
มชาติ
พั
นธุ
ได
ใช
ประเพณี
เดิ
มมาแสดงความรู
สึ
กนึ
กคิ
ดของ
ตนเองให
สอดคล
องกั
บสถานการณ
ดั
งกล
าวกรอบคิ
ดในการอธิ
บายและการปรั
บใช
แนวคิ
ดในการวิ
จั
ยครั้
งนี้
เพื่
อทํ
าความเข
าใจถึ
งการเมื
อง
วั
ฒนธรรมกั
บการศึ
กษาอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
กะเหรี่
ยง ที่
จะช
วยเป
ดมุ
มมองความคิ
ดในการต
อสู
ของกลุ
มชาติ
พั
นธุ
ที่
พยายามสร
างพื้
นที่
ให
ตนเอง และเพื่
อการมี
ชี
วิ
ตรอดจากการตกในสภาวะเบี
ยดขั
บทางสั
งคมและ
วั
ฒนธรรมศู
นย
กลาง ตลอดจนความไม
เท
าเที
ยมที่
เกิ
ดขึ้
น รวมถึ
งการพื้
นที่
ให
ตนเองสามารถแสดงออกทางอั
ลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
ได
ดั
งนั้
น “การสร
างพื้
นที่
” (PlaceMaking) ในการพิ
จารณาการสร
างพื้
นที่
ในฐานะที่
ถู
สร
างขึ้
นมาในความสั
มพั
นธ
เชิ
งพื้
นที่
และความสั
มพั
นธ
ทางสั
งคม
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...76
Powered by FlippingBook