โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 2

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๒
กิ
ตติ
กรรมประกาศ
ข
าพเจ
าและคณะขอกราบขอบพระคุ
ณเป
นอย
างสู
งในความกรุ
ณาของพระครู
กาญจนสุ
ทธิ
คุ
ณ เจ
อาวาสวั
ดศรี
สุ
วรรณพระครู
วิ
โรจน
กาญจนสิ
ทธิ์
เจ
าอาวาสบ
านใหม
พั
ฒนาที่
อํ
านวยความสะดวกอาคารสถานที่
ดํ
าเนิ
นโครงการฟ
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมภาคตะวั
นตก นายสมชาย ศรี
สุ
ข อดี
ตผู
อํ
านวยการโรงเรี
ยนบ
าน
ใหม
พั
ฒนาที่
อนุ
เคราะห
ข
อมู
ลที่
เป
นประโยชน
ต
อการดํ
าเนิ
นงานวิ
จั
ย ให
คํ
าปรึ
กษา เสนอแนะเกี่
ยวกั
บประเพณี
วั
ฒนธรรมเพื่
อประกอบการวิ
จั
ย นายเซ
ง ไทรสั
งขโกมล นายกว
า และนายอนั
นต
พื
ชพนาวงษ
ปราชญ
ชาวบ
าน ครู
ภู
มิ
ป
ญญาท
องถิ่
นจั
ดการเรี
ยนการสอนภาษาและวั
ฒนธรรมพื้
นบ
านที่
ให
คํ
าแนะนํ
าการวิ
เคราะห
สรุ
ปผลงานวิ
จั
ทํ
าให
งานวิ
จั
ยได
ดํ
าเนิ
นการจนสํ
าเร็
จลุ
ล
วงได
อย
างสมบู
รณ
และขอขอบพระคุ
ณท
านผู
มี
อุ
การคุ
ณที่
มี
ส
วนร
วมให
ข
อเสนอแนะในการทํ
าวิ
จั
ยมาณที่
นี้
ด
วย
เหนื
อสิ่
งอื่
นใดขอกราบขอบพระคุ
ณคณาจารย
เจ
าหน
าที่
ศู
นย
มานุ
ษยวิ
ทยาสิ
ริ
นธร ที่
เล็
งเห็
ความสํ
าคั
ญในการฟ
นฟู
วิ
ถี
ชี
วิ
ตชาวกะเหรี่
ยง และกรมส
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม ที่
สนั
บสนุ
งบประมาณในการดํ
าเนิ
นโครงการฟ
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมภาคตะวั
นตกครั้
งนี้
คุ
ณค
าและคุ
ณประโยชน
อั
นพึ
งจะมี
จากโครงการฟ
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมภาคตะวั
นตก
ข
าพเจ
าและ
คณะ ขอมอบและอุ
ทิ
ศแด
ผู
มี
พระคุ
ณทุ
กๆ
ท
าน
ข
าพเจ
าหวั
งเป
นอย
างยิ่
งว
งานวิ
จั
ยฉบั
บนี้
จะเป
นประโยชน
ต
อผู
ที่
สนใจบ
างไม
มากก็
น
อย
ทิ
วา คงนานดี
และคณะ
ผู
วิ
จั
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...76
Powered by FlippingBook