โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 6

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๖
ป
จเจกบุ
คคลก็
สู
ญเสี
ยความเป
นคนความเป
นชาติ
พั
นธุ
ที่
กํ
าลั
งสู
ญสลายทํ
าให
กลุ
มชาติ
พั
นธุ
ใช
พิ
ธี
กรรมเพื่
อปรั
โครงสร
างทางความเชื่
อ และเป
ดรั
บเอาวั
ฒนธรรมไทยเข
าสู
วั
ฒนธรรมของตน ทั้
งนี้
กลุ
มชาติ
พั
นธุ
ได
มี
การปรั
พิ
ธี
กรรมเพื่
อการตี
ความสํ
านึ
กของชาติ
พั
นธุ
ในบริ
บทใหม
ให
สอดคล
องกั
บสถานการณ
ในชุ
มชน และพิ
ธี
กรรมนี้
เองก็
ช
วยปรั
บความสั
มพั
นธ
เชิ
งอํ
านาจและบทบาททางสั
งคมที่
เปลี่
ยนแปลงไปทั้
งกั
บภายในและภายนอก
ประเด็
นสํ
าคั
ญของงานศึ
กษาชิ้
นนี้
คื
อ “การตี
ความสํ
านึ
กของชาติ
พั
นธุ
ในบริ
บทใหม
” เป
นการปรั
บเปลี่
ยน
ภาพลั
กษณ
ของสั
ญลั
กษณ
ทางความเชื่
อให
มี
ความทั
นสมั
ยเพื่
อความสอดคล
องกั
บการเปลี่
ยนแปลงจากป
จจั
ภายนอกมากขึ้
น และประเด็
นสุ
ดท
ายคื
อ การปรั
บเปลี่
ยนความสั
มพั
นธ
เชิ
งอํ
านาจที่
เกิ
ดขึ้
นทั้
งภายในชุ
มชนและ
กั
บคนของรั
ฐหรื
อตั
วแทนของอํ
านาจรั
ฐที่
เข
ามาในชุ
มชน (ทวิ
ช๒๕๓๘: ๒๙)
รายงานวิ
จั
ยเรื่
อง “เมื่
อกะเหรี่
ยงสวนผึ้
งลุ
กขึ้
นพู
ด” โดย วุ
ฒิ
บุ
ญเลิ
ศ (๒๕๔๖) เป
นการศึ
กษาเรื่
องการ
เปลี่
ยนแปลงในท
องถิ่
นกะเหรี่
ยงสวนผึ้
งจากอดี
ตมาจนถึ
งป
จจุ
บั
น จากป
จจั
ยที่
ชุ
มชนกะเหรี่
ยงตั้
งอยู
ในเส
นทาง
ยุ
ทธศาสตร
ทางการค
า ความมั่
นคงชายแดนแหล
งทรั
พยากรที่
อยู
ใกล
ตลาดและโรงงานทํ
าให
เกิ
ดความสั
มพั
นธ
ระหว
างชนกลุ
มน
อยกะเหรี่
ยงพม
า-ไทย และนโยบายรั
ฐในการพั
ฒนาพื้
นที่
ชายแดน โดยวุ
ฒิ
ได
เพิ่
มเติ
มว
นั
บตั้
งแต
การครอบครองของพรรคคอมมิ
วนิ
สต
แห
งประเทศไทย (พ.ค.ท.) ที่
ใช
พื้
นที่
อยู
ของกะเหรี่
ยงเป
นพื้
นที่
แนวร
วม ทํ
าให
รั
ฐตั
ดสิ
นใจส
งหน
วยพั
ฒนาเข
ามา จนเกิ
ดการเคลื่
อนที่
เข
ามาช
วงชิ
งมวลชนโดยการพั
ฒนาสั
งคม
เศรษฐกิ
จและการเมื
อง จนเกิ
ดการสร
างจิ
ตสํ
านึ
กในความเป
นไทยแก
กะเหรี่
ยงสวนผึ้
ง โดยเฉพาะการเพิ่
มของ
ประชากรที่
ย
ายเข
ามาเพื่
อบุ
กพื้
นที่
การเกษตร และป
จจั
ยจากภายนอกอื่
นๆ รวมถึ
งการเปลี่
ยนแปลงนโยบาย
ความสั
มพั
นธ
กั
บพม
าในเวลาต
อมา ส
งผลต
อความไม
มั่
งคงปลอดภั
ยของชาวกะเหรี่
ยง จนกระทั่
งป
๒๔๗๔ รั
ไทยได
ขยายการศึ
กษาและโดยการเริ่
มต
นของคนกะเหรี่
ยงในท
องถิ่
นได
สร
างสํ
านึ
กและเริ่
มหล
อหลอมให
กะเหรี่
ยงสวนผึ้
งมี
ความสํ
านึ
กในความเป
นไทย (วุ
ฒิ
, ๒๕๔๖: ๕)
ดั
งกล
าวจะเห็
นได
ว
า การศึ
กษาวิ
จั
ยเกี่
ยวกั
บอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
มิ
ใช
จะเป
นการศึ
กษาเพื่
อมอง
วั
ฒนธรรมของกลุ
มชาติ
พั
นธุ
ในลั
กษณะหยุ
ดนิ่
ง แต
ทว
าการศึ
กษาอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
ช
วยเป
ดมุ
มมองในการ
ทํ
าความเข
าใจ “การเมื
องวั
ฒนธรรมว
าด
วยอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
” ผ
านการพยายามเป
ดพื้
นที่
ทางสั
งคมของ
กลุ
มชาติ
พั
นธุ
และการปรั
บเปลี่
ยนอั
ตลั
กษณ
ทางชาติ
พั
นธุ
ของกลุ
มคนที่
อาศั
ยอยู
พื้
นที่
ชายขอบในสั
งคมดั
งกล
าว
จะพบได
จากงานศึ
กษาทางด
านมานุ
ษยวิ
ทยาของนั
กวิ
ชาการที่
ศึ
กษาสั
งคมและวั
ฒนธรรมในไทย ในประเด็
นที่
หลากหลาย เช
น งานศึ
กษาที่
ให
ความสํ
าคั
ญกั
บการศึ
กษาภู
มิ
ป
ญญาพื้
นบ
านท
ามกลางกระแสโลกาภิ
วั
ตน
งาน
ศึ
กษาของป
นแก
ว เหลื
องอร
ามศรี
(๒๕๓๙) และงานศึ
กษาของกรรณิ
การ
พรมเสาร
และเบญจา ศิ
ลารั
กษ
(๒๕๔๒) โดยงานศึ
กษาดั
งกล
าวเป
นตั
วอย
างในการศึ
กษาศึ
กษาภู
มิ
ป
ญญาพื้
นบ
านของชาวกะเหรี่
ยง การจั
ดการ
และควบคุ
มรั
กษาทรั
พยากรธรรมชาติ
ผ
านระบบความเชื่
อและพิ
ธี
กรรมของชาวกะเหรี่
ยง เช
นเดี
ยวกั
นในงาน
ของชู
พิ
นิ
จ เกษมณี
(๒๕๓๙) ก็
นํ
าเสนอถึ
งความรู
เรื่
องระบบนิ
เวศน
ของชาวกะเหรี่
ยง ในฐานะที่
เป
นวิ
ธี
คิ
ดและ
ภู
มิ
ป
ญญาในการใช
ประโยชน
และรั
กษาป
าเพื่
อความยั่
งยื
น นอกจากนี้
งานศึ
กษาบางชิ้
นได
นํ
าเสนอประเด็
ทางด
านการเปลี่
ยนแปลงของชุ
มชุ
นภายในหมู
บ
านของชาวกะเหรี่
ยงได
อย
างน
าสนใจ โดยเฉพาะงานศึ
กษา
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...76
Powered by FlippingBook