โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 1

วิ
จั
ยโครงการฟ
นฟู
ภาษาและวั
ฒนธรรมกะเหรี่
ยงภาคตะวั
นตก
The Restoration of Karen Language and Culture
inWestern Thailand
โดย
ทิ
วา คงนานดี
และคณะ
โครงการวิ
จั
ยนี้
ได
รั
บทุ
นอุ
ดหนุ
นการวิ
จั
ยจากกรมส
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
ประจํ
าป
งบประมาณ๒๕๕๔
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...76
Powered by FlippingBook