โครงการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมกระเหรี่ยงภาคตะวันตก - page 10

ทิ
วา คงนานดี
และคณะ ๑๐
๑.๕ ระเบี
ยบวิ
ธี
วิ
จั
โครงการวิ
จั
ยนี้
ใช
ระเบี
ยบวิ
ธี
วิ
จั
ยเชิ
งปริ
มาณเพื่
อตอบคํ
าถามต
อการนํ
าเสนออั
ตลั
กษณ
ชาติ
พั
นธุ
กะเหรี่
ยง และวิ
ธี
วิ
จั
ยเชิ
งปฏิ
บั
ติ
การแบบมี
ส
วนร
วม โดยให
ทุ
กภาคส
วนที่
มี
ส
วนร
วมในการฟ
นฟู
ภาษาและ
วั
ฒนธรรมของแต
ละพื้
นที่
ศึ
กษาหมู
บ
านทั้
ง ๓พื้
นที่
โดยให
มี
ส
วนร
วมในทุ
กขั้
นตอนของการวิ
จั
ยได
แก
๑.๕.๑ จั
ดประชุ
มเครื
อข
ายชุ
มชนชาวกะเหรี่
ยงภาคตะวั
นตกในพื้
นที่
เป
าหมาย
๑.๕.๒ จั
ดการเรี
ยนการสอนภาษากะเหรี่
ยง(เน
นตั
วอั
กษรและภาษาเขี
ยน) และสอนศิ
ลปะการแสดง
พื้
นบ
าน(รํ
าตง) โดยวิ
ทยากรท
องถิ่
น ให
แก
เยาวชนชาวกะเหรี่
ยงในพื้
นที่
เป
าหมาย
๑.๕.๓ จั
ดทํ
าเอกสารการเรี
ยนการสอนและบทเรี
ยน (๑๒๐ ชั่
วโมง) และแผ
นบั
นทึ
กภาพและเสี
ยงบท
เพลงรํ
าตงพร
อมภาพถ
ายประกอบ
๑.๖ ขอบเขตการวิ
จั
๑. บ
านใหม
พั
ฒนา ตํ
าบลหนองลู
อํ
าเภอสั
งขละบุ
รี
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
๒. บ
านเวี
ยคะดี้
ตํ
าบลหนองลู
อํ
าเภอสั
งขละบุ
รี
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
๓. บ
านนิ
เถะ ตํ
าบลหนองลู
อํ
าเภอสั
งขละบุ
รี
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
๑.๗ วิ
ธี
ดํ
าเนิ
นการวิ
จั
๑.๗.๑ จั
ดประชุ
มเครื
อข
ายชุ
มชนชาวกะเหรี่
ยงภาคตะวั
นตกในพื้
นที่
เป
าหมาย
๑.๗.๒ จั
ดการเรี
ยนการสอนภาษากะเหรี่
ยง(เน
นตั
วอั
กษรและภาษาเขี
ยน) และสอนศิ
ลปะการแสดง
พื้
นบ
าน(รํ
าตง) โดยวิ
ทยากรท
องถิ่
น ให
แก
เยาวชนชาวกะเหรี่
ยงในพื้
นที่
เป
าหมาย
๑.๗.๓ การวิ
เคราะห
การจั
ดทํ
ารายงานและสรุ
ปผลและบทเรี
ยนการดํ
าเนิ
นโครงการป
แรกเพื่
นํ
าเสนอต
ออนุ
กรรมการอํ
านวยการติ
ดตามฯ
๑.๘ พื้
นที่
ศึ
กษา
๑. บ
านใหม
พั
ฒนา ตํ
าบลหนองลู
อํ
าเภอสั
งขละบุ
รี
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
๒. บ
านเวี
ยคะดี้
ตํ
าบลหนองลู
อํ
าเภอสั
งขละบุ
รี
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
๓. บ
านนิ
เถะ ตํ
าบลหนองลู
อํ
าเภอสั
งขละบุ
รี
จั
งหวั
ดกาญจนบุ
รี
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...76
Powered by FlippingBook