การศึกษางบประมาณด้านวัฒนธรรมภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - page 1

การศึ
กษางบประมาณด้
านวั
ฒนธรรมของภาครั
ฐ ปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔
(A Study of Government Cultural Budgeting in 2011)
โดย
ดร.สามารถ จั
นทร์
สู
รย์
โครงการวิ
จั
ยนี้
ได้
รั
บทุ
นอุ
ดหนุ
นการวิ
จั
ยจาก
กรมส่
งเสริ
มวั
ฒนธรรม กระทรวงวั
ฒนธรรม
ปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๔
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...207
Powered by FlippingBook