bk128 - page 1

ชื่
อโครงการวิ
จั
การพั
ฒนาโปรแกรมการศึ
กษานอกระบบโรงเรี
ยนตามแนวคิ
ดของบอยล
เพื่
อเสริ
มสร
าง
ความรั
บผิ
ดชอบต
อสั
งคมสํ
าหรั
บประชาชนผู
จั
ดรายการวิ
ทยุ
ชุ
มชน
DEVELOPMENTOFANON-FORMAL EDUCATIONPROGRAM BASEDON
BOYLE ‘SAPPROACHTOENHANCETHESOCIALRESPONSIBILITY
OFPEOPLEORGANIZINGCOMMUNITYRADIOPROGRAMS
โดย
พรรษา เอกพรประสิ
ทธิ์
โครงการวิ
จั
ยนี้
ได
รั
บทุ
นอุ
ดหนุ
นการวิ
จั
ยจากกรมส
งเสริ
มวั
ฒนธรรมกระทรวงวั
ฒนธรรม
ประจํ
าป
งบประมาณ2554
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...374
Powered by FlippingBook