Print

วิจัยวัฒนธรรมแห่งชาติ

Bookการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ 

Bookการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ 

Bookการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ 

Bookการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ 

Bookการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ 

วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ “สร้างพื้นที่วัฒนธรรม มรดกร่วมอาเซียน” icon pdf
กำหนดการ icon pdf
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ icon pdf
อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของd“ชาวชอง” ในประเทศไทย icon pdf
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในประเทศ สปป.ลาว และประเทศไทย icon pdf
การธารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี icon pdf
มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา icon pdf
การศึกษาวิเคราะห์ดนตรีพิธีแซนการ์ในฐานะที่เป็นมรดกร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา icon pdf
แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคนไทยในมุมมองของคนมาเลเซียในรัฐปีนัง ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย icon pdf

 

 

Bookการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ 

วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘ icon pdf
กำหนดการ icon pdf
เอกสารประกอบการประชุม icon pdf
พลังการสร้างสรรค์วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ
องอาจ อินทนิเวศ
icon pdf
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมลายแทงหยวกของช่างชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
นายดำรงค์ ชีวะสาโร
icon pdf
การปรับเปลี่ยน ประยุกต์ และสร้างสรรค์การแสดงโนร่วมสมัยชุด “ไล่ล่า”
วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
icon pdf
แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอลายโบราณ : โอกาสและความท้าทายของพลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
สุจินดา เจียมศรีพงษ์
icon pdf
การสืบสานและการต่อยอดภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
นันทินา ดำรงวัฒนกูล , ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก, กาญจนา รัตนธีรวิเชียร และศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง
icon pdf
กระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายรมควัน บนผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
icon pdf
การพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับสินค้าเชิงวัฒนธรรมให้เป็นแบรนด์ระดับโลก
จุฑามาศ แก้วพิจิตร , อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี ,ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
icon pdf
การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครือซูดวัสดุธรรมชาติ : พลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบของเครื่องจักสาน
ศาสตรา เหล่าอรรคะ
icon pdf
ผ้าไหมหมักโคลน : การพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตของชุมชนในภาคอีสาน
ทรงคุณ จันทจร
icon pdf
การประยุกต์ภูมิปัญญาขนมไทยโบราณเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสำเร็จรูป
เดือนเต็ม ทิมายงค์ , และ หทัยรัตน์ ริมคีรี
icon pdf
เนื้อหาทางวัฒนธรรม องค์ประกอบเชิงพาณิชย์และการยอมรับประเด็นอ่อนไหวในละครโทรทัศน์ไทยของกลุ่มประเทศอาเซียน
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย
icon pdf
Thailand 4.0 การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value Based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” icon pdf