Print

ดาวน์โหลด คู่มือคู่มือผู้รับทุนวิจัย

Book คู่มือผู้รับทุนวิจัย ในนั้นจะประกอบด้วย

(1) แบบเสนอโครงการ

icon doc icon pdf
(2) สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย icon doc icon pdf
(3) ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน icon doc icon pdf
(4) แบบรายงานความก้าวหน้า icon doc icon pdf
(5) แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ icon doc icon pdf
คู่มือผู้รับทุนวิจัย (รวมเล่ม) icon doc icon pdf

 

Bookระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2556  

ระเบียบทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2556   icon pdf
     

 

Bookการประชุมทางวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติ 

วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ส่วนที่ 1
icon pdf
ส่วนที่ 2
icon pdf