งานวิจัย

หน้าหลัก >> รายละเอียดงานวิจัย

หัวข้อวิจัย : แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย :  สุวิไล เปรมศรีรัตน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์, อิสระ ชูศรี, โสภนา ศรีจำปา, อภิญญา บัวสรวง, มยุรี ถาวรพัฒน์, อมร ทวีศักดิ์, ประภาศรี ดำสอาด
รหัสงานวิจัย :  SP001
กลุ่มงาน :  กลุ่มงานวิจัยผ้า
ภาค :  ภาคกลาง
จังหวัด :  สมุทรสงคราม
บทคัดย่อ :
 -
ปีงบประมาณที่ได้รับ :  พ.ศ. ๒๕๓๗
ประเภททุนวิจัย :  งานวิจัย
จำนวนการเปิดอ่าน : ( 194 Hits)
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th