งานวิจัย

หน้าหลัก >> รายละเอียดงานวิจัย

หัวข้อวิจัย : โครงการวิจัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น : ชุมชนศรัทธาวัดช้างค้ำเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย :  พระอธิการวีรเดช สนติกโร, พระณรงค์ชัย สถานเดิม, พระอนุรักษ์ หาญศิริ, พรพิมล กาบศรี, สุภาพร แก้วดวง, ชลทิชา ไชยชนะ, อรวรรณ นันทะแก้ว, ภาวิณี อึ้งตระกูล, ชลชลิกา จงจิตกลาง
รหัสงานวิจัย :  SP036
กลุ่มงาน :  กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
ภาค :  
จังหวัด :  
บทคัดย่อ :
 -
ปีงบประมาณที่ได้รับ :  พ.ศ. ๒๕๔๗
ประเภททุนวิจัย :  งานวิจัย
จำนวนการเปิดอ่าน : ( 13 Hits)
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th