งานวิจัย

ค้นหางานวิจัย
ชื่องานวิจัย
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 161 รายการ

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย กลุ่ม จำนวนการเปิดอ่าน
61 ผ้าไทญ้อ : ศึกษากรณีชาวไทญ้อ บ้านแซงบาดาล ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัศนีย์ บัวระภา, พิมเสน บัวระภา, วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม กลุ่มงานวิจัยผ้า
(6 Hits)
62 ผ้าและการสืบทอดความรู้เรื่องผ้า : กรณีศึกษากะเหรี่ยงโปว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ผะอบ นะมาตร์, อัญชัน สวัสดิโอ, ระเบียบ สุภวิรี, โกวิท แก้วสุวรรณ กลุ่มงานวิจัยผ้า
(2 Hits)
63 ผ้าและการทอผ้าของผู้หญิงอีสาน : การวิเคราะห์และตีความหมายทางมานุษย์วิทยา สุริยา สมุทคุปติ์, พัฒนา กิติอาษา, นันทิยา พุทธะ กลุ่มงานวิจัยผ้า
(2 Hits)
64 ผ้าสามกษัตริย์และผ้าไหมหางกระรอก ไพรัตน์ อนุพันธ์ กลุ่มงานวิจัยผ้า
(8 Hits)
65 ผ้าลาว : การอพยพเคลื่อนย้ายของวัฒนธรรมผ้าจากลุ่มแม่น้ำโขงสู่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สุวิมล วัลย์เครือ, ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล กลุ่มงานวิจัยผ้า
(6 Hits)
66 ผ้านุ่ง : ข้อสังเกตเกี่ยวกับผ้าทอมือในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สุมาลย์ โทมัส กลุ่มงานวิจัยผ้า
(4 Hits)
67 ผ้าทอลาวครั่ง ธารา ชีสแมน กลุ่มงานวิจัยผ้า
(6 Hits)
68 ผ้าทอมือในวิถีชีวิตของชาวผู้ไท : กรณีศึกษาในเขตอำเภอชานุมาน และอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอุบลราชธานี โสภิดา ยงยอด กลุ่มงานวิจัยผ้า
(8 Hits)
69 ผ้าทอมือ : ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมและความเชื่อในประเพณีของชาวอีสาน ไพรัตน์ อนุพันธ์ กลุ่มงานวิจัยผ้า
(8 Hits)
70 ผ้าทอชาวโย้ย อำเภอพังโคน และอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร อนันต์สิทธิ์ ชามาตย์, กิตติรัช พงษ์สิทธิศักดิ์, กิตติมา นวลจันทร์ กลุ่มงานวิจัยผ้า
(6 Hits)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th