งานวิจัย

ค้นหางานวิจัย
ชื่องานวิจัย
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 161 รายการ

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย กลุ่ม จำนวนการเปิดอ่าน
51 เทคนิคการผลิตหมอนขิดแบบครบวงจรของหมู่บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วัชรินทร์ ศรีรักษา, พงษ์ศักดิ์ ยวงสะอาด, เดชา ศิริภาษณ์, สันติชัย ศรีโพธิ์ กลุ่มงานวิจัยผ้า
(2 Hits)
52 เครื่องมือปั่นด้ายและทอผ้าพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยในภาคกลาง ของประเทศไทย สุมาลย์ กุศลศารทูล กลุ่มงานวิจัยผ้า
(1 Hits)
53 อันเนื่องมาจากลวดลายและสีสันบนผืนผ้าไทพื้นเมืองในภาคกลาง พงศ์ศิริ นาคพงศ์ กลุ่มงานวิจัยผ้า
(1 Hits)
54 ศึกษาลายผ้าไทยในท้องถิ่นทางภาคใต้ ขนิษฐา ตันติพิมล, สุวิมล สกุลเดช กลุ่มงานวิจัยผ้า
(9 Hits)
55 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : ภาคกลาง ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์, สรินยา คำเมือง, ชาย ไชยชิต, วิระพา อังกูรทัศนีย์รัตน์, จารุจิต สินธุ์ชัย กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(68 Hits)
56 วงจรศัพท์ในวัฒนธรรมการทอผ้าของไทยพวน สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ กลุ่มงานวิจัยผ้า
(9 Hits)
57 พัฒนาการผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่ รวิญา พนาฤกษ์ไพร, จารุวรรณ ขำเพชร กลุ่มงานวิจัยผ้า
(9 Hits)
58 พัฒนาการการผลิตและบทบาททางสังคมของผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วัลลภ ทองอ่อน กลุ่มงานวิจัยผ้า
(3 Hits)
59 ผ้าไทใหญ่จากมาวโหลงสู่ล้านนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม เรณู อรรฐาเมศร์, ชายชื้น คำแดงยอดไต กลุ่มงานวิจัยผ้า
(3 Hits)
60 ผ้าไทแดงแห่งซำเหนือ : ศิลปะอันยอดยิ่งแห่งการต่ำหูกทอไหม เก็บดอกดวงและลวดลาย วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม, โพไซ สุนนะลาด, แอนจุลี สารสิทธิยศ, จารุวรรณ พรมวัง ขำเพชร กลุ่มงานวิจัยผ้า
(2 Hits)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th