งานวิจัย

ค้นหางานวิจัย
ชื่องานวิจัย
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 161 รายการ

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย กลุ่ม จำนวนการเปิดอ่าน
41 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนตระกูลภาษาลาวพวน บ้านนาคูนน้อย เมืองนาซายทอง แขวงกำแพงนะคอนเวียงจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(10 Hits)
42 วิถีชีวิตชาวไตหย่า : ศึกษากรณีซินผิงและหยวนเจียง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน รุจพร ประชาเดชสุวัฒน์, จินตนา มัธยมบุรุษ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(3 Hits)
43 ชุมชนและการสืบทอดวัฒนธรรมของไทใหญ่ในประเทศสหภาพพม่า สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(13 Hits)
44 บทวิจารณ์ความรู้เรื่องเมืองไทย เอกวิทย์ ณ ถลาง กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(5 Hits)
45 แนวทางการพัฒนความพร้อมของประเทศไทยในการใช้มิติวัฒนธรรม เป็นฐานของการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งยง เทาประเสริฐ, ชูกลิ่น อุนวิจิตร, กันยานุช เทาประเสริฐ, ธุมวดี ศิริสาร, จีรพร วงค์ขัติย์ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(6 Hits)
46 Thailand Cultural Industry Report Broadcasing Industry In Thailand Lucksana Klaikao และ คณะ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(9 Hits)
47 กระบวนการทอผ้ามัดหมี่สองทาง "อัมปรม" ของชาวสุรินทร์ อัจฉรา ภาณุรัตน์, ธนพร เวทย์ศิริยานนท์, กรรณิการ์ จินากูล กลุ่มงานวิจัยผ้า
(24 Hits)
48 โธตี สาหรี และผ้าปูม อินทิรา ซาฮีร์ กลุ่มงานวิจัยผ้า
(7 Hits)
49 เส้นใยกัญชง -เส้นใยที่เกี่ยวพันกับอดีต แพทรีเชีย แน่นหนา กลุ่มงานวิจัยผ้า
(4 Hits)
50 เทคนิคดั้งเดิมและการพัฒนาของการทอและการใช้ผ้าไหมใน วิถีชีวิตของคนชาติพันธุ์ไทยเขมร อัจฉรา ภาณุรัตน์, วารุณี สุวรรณานนท์, เครือจิต ศรีบุญนาค กลุ่มงานวิจัยผ้า
(13 Hits)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th