งานวิจัย

ค้นหางานวิจัย
ชื่องานวิจัย
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 161 รายการ

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย กลุ่ม จำนวนการเปิดอ่าน
31 สถานภาพองค์ความรู้เรื่องจ้วง ปรานี วงษ์เทศ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(13 Hits)
32 มรดกร่วมศิลปกรรมไทย-ลาว ทวีรัก เจริญสุข กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(32 Hits)
33 ตำนานเกี่ยวกับท้าวฮุ่งท้าวเจือง : มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สวช. & สถาบันไทยคดีฯ มธ. กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(27 Hits)
34 อาณาเขตทางทะเลขของประเทศไทยและปัญหากฏหมายในทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมระหว่างประเทศ จตุรนต์ ถิระวัฒน์ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(13 Hits)
35 **พระมหากษัตริย์ไทย : การพัฒนาวัฒนธรรม ทวีรัก เจริญสุข กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(18 Hits)
36 มรดกร่วมศิลปกรรมไทย-พม่า ทวีรัก เจริญสุข และคณะ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(17 Hits)
37 อิทธิพลของคติความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมต่อพัฒนาการของรัฐไท : กรณีศึกษาไทดำ ลื้อ และยวน รัตนาพร เศรษฐกุล กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(24 Hits)
38 ลาวโซ่ง : พลวัตของระบบวัฒนธรรมในรอบสองศตวรรษ สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณี กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(22 Hits)
39 บรรณิทัศน์ : ไทดำ รัตนา เตชามหาชัย กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(22 Hits)
40 คนไทในรัฐอัสสัมประเทศอินเดีย วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, กรรณิการ์ วิมลเกษม, สุนทรี พิรุณสาร กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(19 Hits)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th