งานวิจัย

ค้นหางานวิจัย
ชื่องานวิจัย
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 161 รายการ

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย กลุ่ม จำนวนการเปิดอ่าน
21 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย วัฒนธรรมกับการพัฒนา ในภาคเหนือ อานันท์ กาญจนพันธุ์, ยิ่งยง เทาประเสริฐ, อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู, ปราโมทย์ ภักดีณรงค์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(27 Hits)
22 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย วัฒนธรรมกับการพัฒนา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โสวัตรี ณ ถลาง, ศิริอร อารมย์ดี, วิเวียน เดชกุญชร, ปิยาพร อรุณพงษ์, จุฬาลักษณ์ เพิ่มมิตร กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(25 Hits)
23 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย วัฒนธรรมกับการพัฒนา : ภาคใต้ วิมล ดำศรี, สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(19 Hits)
24 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย วัฒนธรรมกับการพัฒนา : ภาคกลาง อมรา พงศาพิชญ์, เมธัส บัวชุม กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(16 Hits)
25 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย วัฒนธรรมกับการบริโภค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุดารา สุจฉายา, นงนภัส เพิ่มมิตร, พรรณวลัย อ่อนดำ, มรกต งามภักดี, ถาปนิค วานิ, ภาสนันท์ อัศวรักษ์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(16 Hits)
26 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย พลังความคิดและภูมิปัญญา ในภาคเหนือ กาญจนา เงารังสี, ชูพินิจ เกษมณี, หทัยชนก อินทรกำแหง กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(18 Hits)
27 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย พลังความคิดและภูมิปัญญา : ภาคใต้ ชวน เพชรแก้ว กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(19 Hits)
28 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย พลังความคิดและภูมิปัญญา : ภาคกลาง โอภาส ปัญญา กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(12 Hits)
29 สังคมและวัฒนธรรมของชนชาติจ้วง ธนานันท์ ตรงดี กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(43 Hits)
30 องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ไทอาหม ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เรณู วิชาศิลป์ กลุ่มงานวิจัยวัฒนธรรมวัฒนธรรมชนชาติไท และมรดกร่วมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(18 Hits)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th