งานวิจัย

ค้นหางานวิจัย
ชื่องานวิจัย
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 161 รายการ

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย กลุ่ม จำนวนการเปิดอ่าน
11 โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้กระบวนการเสริมศักยภาพการวิจัยชุมชนในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, มาเรียม นิลพันธุ์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(33 Hits)
12 โครงการวิจัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น : ชุมชนศรัทธาวัดช้างค้ำเวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พระอธิการวีรเดช สนติกโร, พระณรงค์ชัย สถานเดิม, พระอนุรักษ์ หาญศิริ, พรพิมล กาบศรี, สุภาพร แก้วดวง, ชลทิชา ไชยชนะ, อรวรรณ นันทะแก้ว, ภาวิณี อึ้งตระกูล, ชลชลิกา จงจิตกลาง กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(16 Hits)
13 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย อุตสาหกรรมกับวัฒนธรรวม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์, รพีพรรณ เจริญวาศ, สิโรบล สุขสวคนธ์, ณัชชา อมรวิทยาชาญ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(18 Hits)
14 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย อัตลักษณ์และความหลากหลชายทางชาติพันธุ์ : ภาคใต้ วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์, อาภรณ์ อุกฤษณ์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(34 Hits)
15 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ในภาคเหนือ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, วัฒนะ วัฒนาพันธุ์, ปราโมทย์ ภักดีณรงค์, อุ่นใจ เจียมบูรณะสกุล, ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(11 Hits)
16 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง, เอกรินทร์ พึ่งประชา, กุลศิริ อรุณภาคย์, พรพรรณ ทองทนงศักดิ์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(19 Hits)
17 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย ศิลปวัฒนธรรม : ภาคใต้ อุดม หนูทอง, พิทยา บุษรารัตน์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(25 Hits)
18 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย วาทกรรมวัฒนธรรม : การเมืองของวาทกรรมด้านสังคมวัฒนธรรม ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว, นฤมล กิจไพศาลรัตนา กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(18 Hits)
19 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย วัฒนธรรมย่อยกับวัฒนธรรมชายขอบและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง, เอกรินทร์ พึ่งประชา, กุลศิริ อรุณภาคย์, พรพรรณ ทองทนงศักดิ์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(19 Hits)
20 โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทย วัฒนธรรมการเมือง ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว, นฤมล กิจไพศาลรัตนา กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(31 Hits)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th